Pientaloteollisuus

Omakotitalo ja pientalovaltaiset alueet asumistoiveiden kärjessä

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi), 24.10.2023

Suomen ympäristökeskus julkisti lokakuussa Asukasbarometri 2022 -kyselytutkimuksen loppuraportin, jossa selvitetään kaupunkimaisten asuinympäristöjen laatua yli 10 000 asukkaan taajamissa. Kuten monissa aiemmissakin tutkimuksissa omakotitalo oli ylivoimaisesti toivotuin talotyyppi. Eri asuinalueista pientalovaltainen asuinalue nousi ykköseksi. Merkittävää on, että pientaloissa (omakoti-, pari- ja rivitalo) ja pientaloalueilla asuvat antoivat muita paremman arvosanan omalle asuinalueelleen ja asunnolleen.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeena toteutettu tutkimus toteutettiin nyt viidennen kerran. Aikaisemmat kyselyt on toteutettu vuosina 1998, 2004, 2010 ja 2016.

Suurin osa kaupunkimaisilla alueilla asuvista on tyytyväisiä asuinalueeseensa. Oma asuinalue saa vastaajilta keskimäärin kouluarvosanaksi 8,3.

Peräti 89 % vastaajista oli tyytyväinen (38 %) tai melko tyytyväinen (51 %) asuinalueen viihtyisyyteen. Tärkeimmät asukkaiden viihtyvyystekijät ovat luonnonympäristö, keskeinen sijainti ja rauhallisuus. Luonnonympäristön ja turvallisuuden merkitys on noussut viihtyvyystekijänä.

Epäviihtyvyyttä aiheuttavat eniten melu ja ilmansaasteet, pysäköintipaikkojen sekä palvelujen puute. Sosiaaliset häiriöt, turvattomuus ja rauhattomuus sekä rakentamisen tiiveys aiheuttavat aiempaa useammin epäviihtyvyyttä.

Omakotitalo toivotuin talotyyppi, pientaloalue toivotuin asuinalue

Vastaajista 49 % asuisi mieluiten omakotitalossa ja 20 % pari- tai rivitalossa (kuva 1). Kerrostalossa asuisi mieluiten 25 %. 

Pientalovaltainen asuinalue olisi mieluisin 49 %:lle vastaajista (kuva 2). Vastaajista 20 % valitsisi asuinalueekseen keskustan ja 12 % kerrostaloalueen. Maaseudulla asuisi mieluiten 13 % kyselyyn osallistuneista.

Toivetalotyyppi ja -asuinalue

Kuva 1: Toivetalotyyppi                                                                 Kuva 2: Toiveasuinalue

Toivetalotyyppi vs. toivetalotyyppi nykyisessä elämäntilanteessa

Kahdessa viimeisessä kyselyssä on kysytty myös toivetalotyyppiä nykyisessä elämäntilanteessa. Raportin tekijöiden mukaan toivetalotyyppiä voidaan pitää asumisen ihanteena, kun taas toivetalotyyppi nykyisessä elämäntilanteessa kertoo millaiseen taloon he muuttaisivat mieluiten nykyisessä elämäntilanteessa, jos olisivat nyt muuttamassa. Tässä kysymyksessä 31 % valitsi omakotitalon, 25 % pari- tai rivitalon ja 41 % kerrostalon. Raportissa ei selvitetty syitä siihen, miksi nykyisen elämän tilanteen toivetalotyyppi erosi toivetalotyypistä.

Pientaloasukkaat muita tyytyväisempiä

Ehkäpä asumistoiveitakin merkittävämpää on, että pientaloissa (omakoti-, pari- tai rivitalo) ja pientaloalueella tai harvalla pientaloalueella asuvat antoivat asuinalueelleen paremman arvosanan kuin kerrostaloalueilla asuvat.

Pientaloasujat olivat tyytyväisiä omaan pihaan, jota myös käytettiin selvästi enemmän. Lisäksi pientaloalueilla tai harvalla pientaloalueella asuvat olivat tyytyväisempiä asuinalueen:

 • rauhallisuuteen ja meluttomuuteen
 • arkkitehtuuriin ja ilmeeseen
 • siisteyteen ja puhtauteen
 • esteettömyyteen
 • yhteisöllisyyteen (mm. sosiaaliset kontaktit)
 • turvallisuuteen
 • harrastusmahdollisuuksiin

Pientaloalueilla oltiin muita tyytymättömämpiä lähinnä asuinalueen palveluihin:

 • kokoontumis- ja yhteistiloihin
 • kaupallisiin palveluihin
 • päivähoitopalveluihin
 • terveyspalveluihin
 • joukkoliikennepalveluihin.

 

Lähde: Asukasbarometri 2022 – Kyselytutkimus kaupunkimaisista asuinalueista