Pientaloteollisuus

PTT ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Pientaloteollisuus PTT ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pientaloasumista ja pientalorakentamisen laatua sekä toimia yhdyssiteenä pientaloteollisuuden elinkeinonharjoittajien kesken sekä edistää ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. Valvomalla tasapuolisesti jäsentensä yhteisiä ja yleisiä etuja
 2. Suorittamalla toimialaa ja sen tuotteita koskevaa valistus-, tutkimus- ja kehittämistyötä
 3. Kehittämällä alan tuotteita ja palveluja koskevia laatu- ja tuotestandardeja
 4. Toimimalla neuvotteluelimenä valtiovallan, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa ja muussa yhteistyössä
 5. Järjestämällä jäsenille koulutus-, luento-, neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia. 

Yhdistys järjestää hallintonsa tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminta tapahtuu kiinteässä yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa, eikä se saa loukata jäsenten etua. Yhdistys voi liittyä muiden yhdistysten jäseneksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä pientaloja ja niiden rakenteita valmistava tai markkinoiva oikeustoimikelpoinen suomalainen yhteisö tai yksityinen suomalainen elinkeinoharjoittaja. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on oltava myös Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsen. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä ei voi olla toinen yhdistys.

Yhdistyksen kumppanijäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen suomalainen yhteisö tai yksityinen suomalainen elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta liittyy pientalorakentamiseen.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kumppanijäsenet hyväksyy hallitus, jolle jäseneksi liittymistä tarkoittava kirjallinen pyyntö on osoitettava.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat merkittävällä tavalla myötävaikuttaneet pientaloteollisuuden tai pienrakentamisen kehittymiseen Suomessa tai ulkomailla.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen jäsenyyden ensimmäisestä päivästä alkaen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä. Yhdistyksen jäsen on velvollinen viivytyksettä antamaan yhdistykselle ne tiedot, jotka yhdistyksen hallitus yhdistyksen tarpeita varten pyytää. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle sellaisista yhdistyksen ja sen jäsenten kannalta tärkeistä seikoista, kuten epäillystä hyvästä kauppatavasta poikkeamisesta, sekä epäillystä vilpillisen kilpailun harjoittamisesta. Jäsentä koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisina.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys lakkaa sen tammi- tai heinäkuun alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

Jäsenen erottaminen tapahtuu yhdistyslain 14 §:ssä mainituilla perusteilla. Päätökseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö.

Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja, vaan hän on velvollinen suorittamaan myös eroamisvuodelta jäsenmaksut.

4. Jäsenmaksu yhdistykselle

Yhdistyksen varsinaiselta jäseneltä, kumppani- ja kannattajajäseneltä peritään jäseneksi liittymisen yhteydessä liittymismaksu. Tämän lisäksi jokainen heistä on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun.

 Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta ja suorittamistavasta päättää vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille.

 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun tulee perustua maksettuihin palkkoihin, jäsenen tuotannon jalostusarvoon tai liikevaihtoon tai edellä mainittujen jäsenmaksuperusteiden yhdistelmään. Jäsenmaksu voidaan määrätä euromääriksi, jotka perustuvat edellä mainittuihin tunnuslukuihin.

Varsinaisen jäsenen on vuosittain yhdistyksen pyynnöstä annettava jäsenmaksun laskemista varten tarvittavat tiedot.

Kunniajäsenillä ei ole mitään maksuvelvollisuuksia.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään kuusi ja enintään kuusitoista varsinaista jäsentä ja vähintään kaksi ja enintään kuusitoista varajäsentä. Vuosikokous päättää ovatko varajäsenet henkilökohtaisia vai yleisvarajäseniä.

 Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalin suorittavan yhdistyksen kokouksen päätyttyä ja kestää uuden vaalin suorittavan kokouksen loppuun.

 Hallitus valitsee keskuudessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, kun kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten vaatii.

 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirjan jäljennös lähetetään hallituksen jäsenille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

6. Hallituksen tehtävät

 Hallituksen tulee:

 1.  Vastata siitä, että yhdistys toimii tasapuolisesti ja tehokkaasti jäsentensä yhteisten etujen hyväksi
 2. Valvoa, että yhdistyksen toimintaa hoidetaan hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden ja yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti
 3. Asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimi- ja valiokuntia sekä määrätä ja valvoa niiden tehtäviä
 4. Käsitellä yhdistyksen vuosikokouksessa esille otettavat asiat
 5. Laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Päättää yhdistyksen tarvitsemien toimihenkilöiden valinnasta.
 7. Päättää uusien jäsenten hyväksymisestä
 8. Tehdä vuosikokoukselle ehdotus liittymismaksun, vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta ja suoritustavasta.

7. Hallintoelimet ja toiminnasta vastaava johtaja

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, ja sen asioita hoitavat hallitus ja hallituksen alaisuudessa toimiva toiminnasta vastaava johtaja. 
Johtajan tehtävänä on:

 1. Valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat.
 2. Huolehtia yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten toimeenpanosta.
 3. Huolehtia yhdistyksen toiminnasta ja vastata hallitukselle yhdistyksen talouden hoidosta.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä johtajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi antaa oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen myös määräämälleen henkilölle.

9. Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle.

11. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syyskuun ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kymmenen (10) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kumppani-, kannattaja- ja kunniajäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
 2. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 4. Vahvistetaan liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruudet eri jäsenryhmille sekä maksuaika ja -tapa
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintakaudelle
 6. Päätetään hallituksen jäsenien ja varajäsenien lukumäärä
 7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti kolme viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.