Pientaloteollisuus

Rakentamismääräyskokoelma uudistui – käytännön linjaukset työn alla

(kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi), 13.2.2018

Uudet rakentamista ohjaavat asetukset astuivat voimaan vuoden alussa. ”Asetukset ja niitä tukevat erilliset ohjeet tulevat muodostamaan erittäin hyvän kokonaisuuden. Ne antavat suunnittelun vapautta ja mahdollistavat erilaiset toteutusvaihtoehdot. Valitettavasti uusien asetuksien käyttöönotossa on ongelmiakin”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n Jani Kemppainen.

Rakentamismääräyskokoelma uudistui – käytännön linjaukset työn alla

Uuden rakentamismääräyskokoelman rakenteessa on iso periaatteellinen muutos. Aiemmin RakMk:n eri osissa esitettiin varsinaisten määräysten lisäksi yksi mahdollinen toteutusvaihtoehto. Tätä ohjeellista esimerkkiä noudatettiin käytännössä kuin se olisi määräys. Uusissa asetuksissa on ainoastaan määrääviä säännöksiä, ja ohjeet julkaistaan erillisinä oppaina. ”Muutos on hyvä, sillä nyt asetuksen, hyvän rakennustavan ja standardien vaatimukset voidaan täyttää usealla eri tavalla.” kertoo Rakennusteollisuus RT:n Jani Kemppainen. ”Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että ympäristöministeriö ei ole ehtinyt laatimaan ohjeita, vaikka asetukset ovat olleet voimassa jo vuoden alusta lähtien.”

Suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnoilla käynnistyi syksyllä yhteisprojekti, jossa on tuotettu vauhdilla yhteisiä tulkintoja, joihin suurimmat kaupungit sitoutuvat. Tulkinnat julkaistaan http://www.pksrava.fi -sivustolle, jonne aiemmin on koottu pääkaupunkiseudun kuntien yhtenäisiä tulkintoja. ”Suurten rakennusvalvontojen yhteiset tulkinnat valuvat käytännöiksi myös muihin kuntiin, mikä on erittäin hyvä asia. Parhaimmillaan tämä johtaa siihen, että eri kunnissa määräyksiä tulkitaan jatkossa samalla tavalla.” kertoo Jani Kemppainen.

Ohjeita voivat laatia myös muut tahot kuin ympäristöministeriö tai rakennusvalvonnat. Esim. Talotekniikkateollisuus ry on parhaillaan laatimassa ohjetta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Kemppaisen arvion mukaan luultavaa on, että rakennusvalvonnan ohjeistuksesta tulee käytännössä muuta ohjeistusta velvoittavampaa.

Jani Kemppainen

Ympäristöministeriö ei saa Kemppaiselta täysiä tyylipisteitä asetusten valmistelutyöstä. ”Monet uusista asetuksista julkaistiin aivan viime vuoden lopussa juuri ennen niiden voimaan astumista. Asetuksia on tehty kovalla kiireellä, minkä seurauksena ohjeet valmistuvat jälkijättöisesti ja asetuksista löytyy joitakin ongelmallisia ja ristiriitaisia kohtia, joita nyt ratkotaan.”

Energiatehokkuusasetus on muista asetuksista poikkeus siinä mielessä, että sitä on valmisteltu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa mm. FInZEB-hankkeessa 2013-2015. Vaikka lopullinen asetus julkaistiin vasta syksyllä, rakennus- ja talotekniikka-alan yrityksillä oli hyvä käsitys siitä mitä määräykset tulevat pitämään sisällään. Kemppaista ihmetyttää kuitenkin massiivipuurakentamiselle myönnetyt helpotukset: ”Aiemmin helpotukset koskivat vain hirsirakentamista, mutta nyt helpotusten piirissä on kaikki massiivipuurakentaminen.” Kemppaisen mukaan puurakentamisen edistämisen nimissä myönnetyt helpotukset lisäävät energiankulutusta, kasvattavat kiinteistön omistajien energialaskuja, ja aiheuttavat lisää päästöjä. ”Mielestäni tämä ei täytä asetuksen perustana olevan energiatehokkuusdirektiivin ajatusta ’lähes nollaenergiarakennuksesta’.” toteaa Jani Kemppainen lopuksi.