Pientaloteollisuus

Arkkitehti SAFA Evamaria Timlin

Arkkitehdin näkökulma kaupunkimaiseen pientalorakentamiseen

Arkkitehti SAFA Eevamaria Timlin on perehtynyt kaupunkimaisten pientalojen suunnitteluun. Hänen perustamansa arkTimlin Oy:n suunnittelemiin kohteisiin pääsi tutustumaan esimerkiksi Tuusulan asuntomessuilla viime kesänä. ”Kaupunkimainen pientalorakentaminen tulisi nähdä mahdollisuutena – tarvitaan uutta ajattelua niin rakennusvalvonnassa kuin kaavoituksessakin”, sanoo Timlin. Kävimme haastattelemassa häntä Tampereen Vuoreksessa.

Arkkitehti SAFA Eevamaria Timlinin perustaman arkTimlin Oy:n työkenttään kuuluu muun muassa pientalojen suunnittelu yksityis- ja yritysasiakkaille. arkTimlin on suunnitellut useammalle talotoimittajalle kokonaisia mallistoja. Pienet rakennusliikkeet, jotka rakentavat useamman omakotitalon kokonaisuuksia asiakkaille täysin valmiiksi, muodostavat kasvavan asiakasryhmän. Timlinin mukaan yritykset ymmärtävät nykyään arkkitehtuurin merkityksen. 

Tämän päivän kuluttaja-asiakkaat ovat valveutuneempia ja internetin ansiosta tietoisempia myös kansainvälisistä suuntauksista. ”Ei riitä, että talon pohjaratkaisu on toimiva – talon pitää olla myös ”instakelpoinen””, kertoo Eevamaria. Omakotirakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin, mikä tarkoittaa pienempiä tontteja. ”Rakentajat ymmärtävät aika hyvin tontin asettamat rajoitukset. Paljon tulee toiveita esimerkiksi 1-taso -ratkaisuista, mutta pienellä tontilla tämä ei ole aina mahdollista.”

Omakotitalotonttien sijainnin merkitys on kasvanut. ”Usein asiakkaille riittää pienempikin tontti, jos se on liikkumisen ja palveluiden kannalta järkevällä paikalla”. Kaupunkimainen pientalorakentaminen on arkkitehdin kannalta toisaalta haastavaa, mutta toisaalta tontin ominaisuudet ja rakennuspaikan reunaehdot antavat Timlinin mukaan arkkitehtisuunnitteluun tarttumakohtia. ”Haasteena pienillä tonteilla on luoda kiinnostavia näkymiä sisätiloissa ja sisältä ulos”, kuvaa Timlin. ”Pienellä tontilla myös ulkotilat ja niiden toiminnot on suunniteltava huolella, jotta tontista saadaan paras hyöty.”

ArkTimlin

Kuva: arkTimlin


arkTimlinin toimisto sijaitsee Tampereen Vuoreksessa, jonne on tullut paljon uusia pientaloalueita. ”Vuoreksessa on hyvä kaava. Kaavoittajan ajatuksena on ollut ohjata rakentamista siten, että esimerkiksi pohjois- ja itäsuunnissa on saanut rakentaa 2 m päähän rajasta, mutta länsi- ja eteläsuunnassa rakennuksen on oltava vähintään 6 m päässä rajasta. Näin vältyttiin palomuureilta, jotka voivat joskus olla hankalia esim. hätäpoistumisteiden suunnittelun kannalta. Tonttien rakennusala oli suurempi kuin rakennusoikeus, jolloin arkkitehdille jäi suunnittelussa pelivaraa.” 

Kaavamääräysten pitää kuitenkin Timlinin mukaan olla loppuun saakka mietittyjä, jotta vältytään esim. naapureiden välisiltä rasitesopimuksilta. Hankalissa tapauksissa rakennus on pitänyt rakentaa rakennusalan rajaan kiinni ja asioita on jäänyt naapureiden kesken sovittavaksi. Pahimmillaan vierekkäisiin rakennuksiin on rakennettu palomuurit.

Kaavoittajan linjaukset vaikuttavat luonnollisesti arkkitehdin työhön. ”Uusilla kaava-alueilla tontit ovat yhä pienempiä. Näistä pienistä tonteista arvokasta käyttötilaa pienentää entisestään autopaikkojen ja kääntötilojen sijoittaminen tontille ja tontin sisälle jäävä istutusalue. Kaavoituksessa voitaisiin lähteä entistä enemmän asiakkaan eli loppukäyttäjän näkökulmasta ja sijoittaa osa toiminnoista tontin ulkopuolelle. Voisiko viheralue ollakin yhteisellä katualueella, jolloin koko tontin alue jäisi asukkaan vapaasti käytettäväksi ja suunniteltavaksi? Kaupunkimaisilla pientaloalueilla pihat voivat olla pienempiäkin, jos toimintoja yhdistetään. Pientaloalueella voisi olla yhteinen leikkipuisto, yhteisiä varastorakennuksia tai vaikkapa pysäköintialue.”

arkTimlin päivitetty kuva 2

Kuva: arkTimlin


Arkkitehti työskentele monien rakennusvalvontojen kanssa ja näkee toimintatapojen erot. ”Hyvästä rakennusvalvonnasta välittyy halu palvella. Parhaimmillaan rakennusvalvonnan edustajat ovat työkavereita – ollaan samalla puolella toteuttamassa hyvää asuinympäristöä asiakkaille.” Rakentamista voi ohjata myös palkitsemalla. ”Kannatan hyvien ratkaisujen palkitsemista. Esimerkiksi Helsingissä saa hieman lisää rakennusoikeutta, jos esteettömyyteen on panostettu.”

Lupaprosesseissa olisi Timlinin mielestä kehitettävää. ”Rakennuslupien käsittelyajoissa on valitettavan suuria eroja kuntien välillä ja niihin toivoisin ennakoitavuutta. Toimistollemme aiheutuu merkittäviä lisäkuluja siitä, että hankkeet odottavat päätöksiä jopa kuukausia. Toivoisin myös, että muutostarpeet saataisiin kerralla eikä yksitellen. ”Myös rakennusvalvontojen erilaiset rakentamismääräysten tulkinnat aiheuttavat edelleen ylimääräistä työtä, vaikka TOPTEN-käytännöt ovatkin muutaman viime vuoden aikana helpottaneet tilannetta.”

Tuusulan asuntomessualueella yhteistyö alueen suunnittelussa toimi hyvin. Suunnittelupalaverit, korttelikohtaiset palaverit ja koko aluetta seuraavat laaturyhmät ovat olleet hyödyllisiä ja asioita saatiin ratkottua nopeammin. Myös Vuoreksessa on ollut alueen suunnittelua ohjaava laaturyhmä.

arkTimlin talot

Kuva: arkTimlin


Entä miten kaupunkimaista pientalorakentamista tulisi viedä eteenpäin? ”Pientaloja voidaan rakentaa tiiviisti, mutta liiallisen tehokkuuden hakemista tulisi varoa. Tonttitehokkuus voisi olla joskus pienempi ja toisaalta tontit voisivat olla pienempiä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tontin hinta määräytyy rakennusoikeuden mukaan, mikä saattaa ohjata tarpeettoman suuriin asuntoihin, kun halutaan käyttää kalliin tontin rakennusoikeus kokonaan”, kertoo Timlin. Hänen mukaansa kaupunkimaisessa pientalorakentamisessa tarvitaan uutta ajattelua niin rakennusvalvonnoissa kuin kaavoituksessakin. ”Joskus tulee mieleen, että ihmisiä holhotaan hieman liikaa. Jos asiakas arvioi, että pärjätään yhdellä autopaikalla, niin miksi pakotetaan kahteen? Lisäksi joskus tuntuu, että ei oteta riittävästi huomioon asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia” sanoo Timlin.

Tiivis kaupunkimainen pientalorakentaminen tulisi Timlinin mukaan nähdä uutena mahdollisuutena. ”Ei tarvita lisää sääntelyä, vaan mahdollistamista. Esimerkiksi liikkumisen ratkaisut moninaistuvat ja jokaisella kotitaloudella ei välttämättä ole autoa. Autopaikat voisivat olla kadun varressa tai vaikka yhteisellä pysäköintialueella.” 

Eevamaria Timlin on huolissaan rakentamisen kustannuksista. Jossain tapauksissa kustannukset voivat olla jopa ratkaiseva tekijä hankkeen käynnistämiselle. ”Kyse useinkaan ei ole rakennusliikkeen ahneudesta – rakentaminen on Suomessa kallista. Rakentamisen kustannuksia tulisi saada alas ja tämän tulisi olla koko alan – kaavoittajien, rakennusvalvonnan, suunnittelijoiden ja rakentajien – yhteinen huoli.”

Entä mitä mieltä olet suomalaisesta pientaloteollisuuden nykytilasta? ”Talotehtaiden mallistoja on ollut jo pitkään myös arkkitehtien suunnittelemina. Talotehtaita ja pientaloja rakentavia pieniä rakennusliikkeitä ei osata arvostaa riittävästi – niillä on todella tärkeä tehtävä suomalaisten asumistoiveiden toteuttamisessa”, toteaa Eevamaria haastattelun lopuksi.

Julkaistu 2/2021

Timlin VÄRI

Arkkitehti SAFA Evamaria Timlin, arkTimlin Oy

ark Timlin Logo vekt